Sponsored Ads

GOSSIP - LANKA WALPAL NEWS

GOSSIP - LANKA KATHIRAYA NEWS

Gossip - Lanka News Today Astrology

Contact Gossip - Lanka News Editor

Gossip - Lanka News Latest

Gossip Chat With Nayana Kumari  

mqxÑ ojiaj, khkdg lsß fgd*s lsõju flaka;s hkjÆ'''''

tï'ã'fidaumd, iy ví'ta'fcdimska hqj< mÈxÑfj,d ysáfha n;a;ruq,a‍f,a' fï fofokdg ÿj, ;=kafofkla ysáhd' Th w;f¾ kej;;a fcdimska ujla jk ,l=Kq my< jqKd' ÿj, ;=kafofklau bkak ysxod WmÈk orejd mqf;la fjkjd kï fyd|hs lshk woyi fï wh ;=< ;snqKd' ta;a bmÿfka ÿfjla' bmeÿkq ÿj yßu ,iaikhsÆ' ¥ is.s;a;sg ,iaik weia folla ;snqKdÆ' ta yskaou fï oeßúg khkd lshk ku iqÿiqhs lsh,d fhdackd lr, ;sfhkafka jdÜgqfõ ysgmq fyÈh' oeßhf.a wdÉÑ wïud l=udß lsh,d fhdackd l<dÆ' ta wkqj mqxÑ is.s;a;shg ud;rf.a fodak khkd l=udß lshk ku fhdo,d ;sfhkjd' ta mqxÑ oeßú ;uhs wo jk úg khkd l=udß kñka l,d f,dj ch.;a;= wm ljqre;a okakd ks<shla ù isákafka'

Nine-year-old missing from Batuwita found  

fydrKska meyer.;a orejd'''' 
wkqrmqr fþ;jkdrdufhka yuqfjhs (video)


Nsla‍Iqka jykafia kula‌ fmf¾od ^23 od& l¿;r" fydrK" ngqúg iqyomqr m%foaYfha§ meyerf.k .sh fydrK" iqyomqr mÈxÑ oi yeúßÈ mS' ã' f,dapk ÿ,xck kue;s msßñ orejd wkqrdOmqr Wvu¿j fmd,sia‌ ia‌:dkfha ks,OdÍka úiska wkqrdOmqr fþ;jkdrduh wi,§ Bfha ^24 od& fidhd.kq ,eìKs'

Muhurath of Kolomboos  

"fldf,dïnQia" l:d ud,dfõ uqyqr;a Wf<,

w.k.rfha ;sfhk lefrdfl la,í tlla iy l=vd ix.S; lKavdhula jgd fldf,dïnQia l:dj f.;S we;' lefrdfl tfla isák iqf,aLdg tys DJ lrk liqka wdorh lrhs fï w;r iqf,aLd okakd y÷qkk l=vd ix.S; lKavdhula lefrdfl la,í tlg fiÜ fjhs nEkaâ tfla isák wix. iqf,aLdg wdorh lrkak mgka .kS iqf,aLd liqka wix. ;=ka fldka fma%uh jgd fn,a, iqÿ ke;s fld<U lmqgkaf.a l;kaorh fldf,dïnQia È.yef¾

tys ;sr rpkfhka ;sir bUq,dk ksIamdokfhka pkak iurixy iy wOHCIKfhka ufyaJo% fmf¾rd odhl jk w;r fuu fg,s kdglh i|yd odhl jk k¨ ks,s le, ufyaJo% fmf¾rd f.a l,dfrda kdgH yd rx. l,d wdh;kfha isiq isiqúhka fõ m%Odk pß; lSmhla Èjhsfka m%isoaO l,d lrejka iy l,dldßhka lsysmfofkl= odhl jk w;r iïnkaëlrKfhka m%ùk k¨ ixch fjowdrÉÑ odhl fõ

fldf,dïnQia l:d ud,dfõ uqyqr;a Wf<, b;du;a pdï wkaoñka 2014$10$23 jk Èk meje;aõks

pix by Asitha Kumara

salary increased of the State Sector employee  

rdcH fiajlhskaf.a udisl wdodhu remsh,a 25"000 la olajd by<g''''

mqoa.,sl wxYhg wju jegqmla''''

2015 whjeh u.ska rdcH fiajlfhl=f.a udisl wdodhu remsh,a 25"000 la olajd jeälrk nj ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d mejiSh'

Gossip Chat With Nipunika Hewagamage  

ñksfyla weúÈka we.g fya;a;= jqKd''''

wo jk úg ksmqKsj risl risldjka y÷kkafka ienE kug jvd mnird hk kñks' fï Èkj, fmdä udud fg,s is;=jfï W;am,d jkakS o wehhs'

fldfyduo ksmqKs@

fndfydu i;=áka" ieye,aÆfjka Ôú;h f.jkjd'

W;am,d yßu uOHia: pß;hla' Tn;a tfyo@

fndfyda úg ' ' ' uu;a wdi fohla Èyd uOHia:j n,kak'

property swag men take into custody  

ìßkaoEjreka mia‌fokl=f.a kv;a;=jg
hdmkfha ksjdi 90 la‌ ìkao iellre oef<a''''


ìßkaoEjreka mia‌fokl= kv;a;= lsÍu i|yd hdmkh iy ta wjg m%foaYj, ksjdi 90 la‌ ì| remsh,a fldaáhlg wêl jákdlñka hq;a foam< fidrd.;a mqoa.,hl= miq.shod w;awvx.=jg .;a nj uksmdhs fmd,sish mjihs'

fake lotteries men take into custody  

f,d;/hs m;a fydrg ye¥ fud<lre y÷kd.kS'''

jdikd m;a fydrg uqo%Kh lr f,d;/hs wf,ú ksfhdað;hkag Èkqula‌ we;s nj lshd tlS f,d;/hs Èkqï m;aj,g uqo,a .kakd ixúOdkd;aul l,a,shl uy fud<lrejd .d,a, we,amsáh fmd,sisfha nqoaê wxY fmd,sia‌ ks,OdÍka úiska w;awvx.=jg f.k fï jk úg fmd,sia‌ mÍla‍IK isÿ lrk nj" .d,a, we,amsáh fmd,sish mjihs'

police inquiry begin galgamuwa 38 year old men die  

fldaám;shd <s|g mekakdo@ oeuqjdo@

remsh,a fldaá folyudrl f,d;/hs jdikdjla ysñjQ .,a.uqj" jegl=¿jd.u m%foaYfha jhi wjqreÿ 38l mqoa.,fhl= j.d <s|lg jeà ñhhdu iïnkaOfhka fmd,Sish mÍlaIKhla wdrïN lr ;sfí'

Sri Lankan cricketer Dilshan opens hotel  

ä,aIdkaf.a w¿;au fydag,fha isß

iqmsß l%slÜ l%Svl ;s,lr;ak ä,aIdkag wh;a l=vd m%udKfha iqfLdamfNda.S fydag,hla ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d w;ska újD; flreKd'

ä,aIdkaf.a ÈhKshka fofokd iy mq;= iu. fuu wjia:djg Tyqf.a ìß| jk uxcq,d ;s<sKso iyNd.S jQ w;r ‘D Pavilion Inn’ kï fuu fydag,h msysgd ;sfnkafka lsre<mk iage*¾â mgquf.ahs'

Sky Entertainment "superman shooting "  

ckm%sh ukaÑ iqm¾ l%Sï lel¾ weâ tl yeÿKq yeá

ukaÑ iqm¾ l%Sï lel¾ i|yd ks¾udKh lrk ,o "iqm¾ uEka" fj<| oekaùu fïjkúg fndfyda fofkl= w;r l;d nyg ,lajQ oekaùuls'

tu oekaùu ks¾udKhfldg ;snqfka ks,dka l=f¾f.a ysñldß;ajh hgf;a mj;sk Sky Entertainment wdh;kh úisks'

gossip , gossip Lanka, col3neg __________________________________________________________________________________
© 2013-2014 Gossip - Lanka News Email : info@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
___________________________________________________________________________________________________________ www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Gossip Lanka Advertisements

GOSSIP - LANKA OTHTHUKARU NEWS

GOSSIP - LANKA KELIBIMA NEWS

Gossip - Lanka News Photo Gallery

Sponsored Ads

Like us on Facebook

GOSSIP - LANKA NEWS STATS