Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Sponsored Ads

GOSSIP - LANKA WALPAL NEWS

GOSSIP - LANKA KATHIRAYA NEWS

Contact Gossip - Lanka News Editor

Gossip - Lanka News Latest

Gossip Chat With Pooja Umashankar  

mQcdg lmqlu lr,d ;sfhkafka iafg*sks''''

iqrEmS iskud ks<s mQcd WudYxl¾ fï jk úg ienE Èúfha fmïj;shl nj wef.a wdorŒh fma%laIlhkag ryila fkdfõ' ߧ ;srfha oyia jr fmïj;shl jQ mQcd ienE Èúfha;a oeka wdorŒh fmïj;shl njg m;aj isà' weh újdym;a ùug wfmalaIdfjka miqjk wef.a wdorŒh fmïj;d kñka Y%S ,dxflah fou< ;reKhl= jk §mla Ykauq.kdoka h'

Thales AVANT for srilankan airlines  

fudllao fï" Y%S ,xlka y÷kajd ÿka ;e,ia wjdkaÜ moaO;sh''''@

Y%S,xlka .=jka iud.u ish .=jkahdkd weKsh Yla;su;a lrñka Y%S,xldjg f.ktk m%:u A330-300 .=jkahdkhg w;s kùK ;dlaIKsl l%ufõohlskahq;a ;e,iawjdkaÜ ^Thales AVANT& moaO;shla ia:dms; l<nj ;e,ia iud.u ksfõokh lr isáhs'

Gossip Chat With Nirosha virajini  

ksfrdaIdf.a yv wkqlrKh lrñka udOH wdh;k fkdu. hejQ mqoa.,hd kS;sfha /yekg yiqfõ''

ckm%sh k¿ ks<shka" .dhl .dhsldjka wkqlrKh lrk risl risldúhka isákjd' fï wh ;uka m%shlrk ckm%sh flkd w¢k m<¢k úÈh lgyv" l;dny bßhõ" wdÈh wkqlrKh lrkafka ta ckm%sh ;rejg ;sfhk wdorh yskaouhs' kuq;a fï w;f¾ fï wysxil úfkdaofhka tyd .sh ;ekl b|, fujeks foa lrk wh;a bkakjd' ta whf.a l%shd l,dmhka Tjqkaf.a ùr pß;h jk ckm%sh ;rejg jf.au iuia; iudchgu ydksodhl jk wjia:d ;sfhkjd' wfma ckm%sh .dhsldjlg;a miq.shod fujeks mqoa.,hl=f.a l%shdjka yskaod oeä wmyiq;djhg m;ajkakg isÿjqKd'

The brand new A 330 - 300 landed in Katunayake  

,xldjg f.kajQ wÆ;au .=jka hdkh fukak''''

^PdhdrEm n,kak&

Y%S ,xldfõ cd;sl .=jka iud.u jk Y%S,xlka .=jka iud.ug wÆ;ska tl;=jk thd¾nia A330 -300 j¾.fha .=jka hdkd 6ka m<uq jekak fuhg iaj,am fj,djlg m%:u lgqkdhl .=jkaf;dgqfmd, fj; f.dv niajd ;sfí' tu wjia:dfõ PdhdrEm lsysmhla my;ska n,kak'

President Mahinda Rajapaksa flew to Koslanda  

ckm;s wj;eka ckhdf.a ;;= úuihs'''''''

y,aÿïuq,a," fldia‌,kao" óßhneoao m%foaYfha isÿjQ kdh hefuka úm;g m;a ck;dj ms<sn| fidhd ne,Sug Bfha ^30 od& fmrjrefõ tys .sh ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d wj;eka jQ ck;dj kej; mÈxÑ lrùug wjYH bvï läkñka ,nd fok f,i wod< ks,OdÍkag Wmfoia‌ ÿkafkah'

army soldier take into custody for raped student  

ryia‌ fmd,sia‌ fjia‌f.k mdi,a isiqjl= meyerf.k f.dia‌ w;jrlroa§ yuqod fin<d w;awvx.=jg''''

ryia‌ fmd,sisfha ks,Odßfhl= f,i fmkS isg mßla‍Id lsÍug wjYH nj mjiñka mdi, ksu ù ksfji lrd hñka isá 16 yeúßÈ mdi,a isiqjl= md¿ ksjilg /f.k f.dia‌ ksrej;a fldg nrm;< ,sx.sl wmrdOhla‌ lrñka isá yuqod fin<l= .ïjdiSka úiska w,a,d .ïfmd, fmd,sish fj; ndr§ ;sfí'

Bike accident in ingiriya  

h;=re meÈh m%md;hg fm/<S is.s;a;sh iu. ;j;a wfhla ureg'''

bx.sßh yomdkaf.dv m%foaYfha§ wo ^30& WoEik h;=re meÈhla m%md;hlg fmr,Sfuka isÿ jQ wk;=rlska udi y;l is.s;s ÈhKshl iy h;=re meÈh Odjkh l< wh ñh f.dia we;s w;r ;sfofkl= nrm;, ;=jd, ,nd frday,a .; fldg we;' fufia ñh f.dia we;af;a wkqrdOmqrfha mÈxÑ wudYs ùrisxy kue;s udi y;l jhie;s is.s;s ÈhKshl iy bx.sßfha mÈxÑ Wmq,a l=udr kue;s úis wg yejßÈ wfhls'

student killed & raped a pre school teacher  

.=rejßhla ÿIKhlr ur,d''''''

fmardfoKsh" lsßn;al=Uqr m%foaYfha § fmr mdi,a .=rejßhl >d;kh l< mdi,a isiqfjl= w;awvx.=jg f.k ;sfí'

wod< fmr mdi,a .=rejßh iu. we;s lr.;a nyska niaùula ÿrÈ.hdu fya;=fjka fuu >d;kh isÿlr we;s nj fmd,sish mejiqfõh'

Koslanda Landslide Biggest disaster in recent times  

fojeks "iqkdñh"
;=kaiShlg wêl msßila‌ mK msákau je<f,hs'''''


yuqodfõ 450 l msßila‌
isrere fidhd fufyhqï''''''


fldia‌,kao y,aÿïuq,a, óßhneoao j;=hdfha Bfha ^29 od& Woeik 7'30 g muK isÿjQ w;sìysiqKq kdhheula‌ fya;=fjka tu .ïudkfha úiQ 300 lg wêl wysxil Ôú; /ila‌ mK msáka je<,S .sh mqj; b;d ixfõ.fhka hq;=j jd¾;d lrhs'

2004 foieïn¾ 26 jeks Èk isÿjQ iqkdñfhka miqj isÿjQ oreKq;u ia‌jdNdúl wdmodj fuh fjhs'

Moments from The Designer Wedding Show 2014  

gossip , gossip Lanka, col3neg________________________________________________________________________________
© 2013-2014 Gossip - Lanka News Email : info@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
___________________________________________________________________________________________________________ www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Gossip - Lanka Advertisements

GOSSIP - LANKA OTHTHUKARU NEWS

GOSSIP - LANKA KELIBIMA NEWS

Gossip - Lanka News Today Astrology

Gossip - Lanka News Photo Gallery

Sponsored Ads

Like us on Facebook

GOSSIP - LANKA NEWS STATS